Kontaktujte nás

Nemocnica zameraná
na následnú starostlivosť

História

Stropkovská nemocnica prešla rôznymi transformáciami a od novembra 2004 sa stala Nemocnicou Stropkov, s.r.o.

V tomto období tu bolo niekoľko lôžkových oddelení, ambulancií ako aj SVaLZový oddelení:
-    geriatrické oddelenie  20 lôžok
-    doliečovacie oddelenie 15 lôžok
-    oddelenie dlhodobo chorých 10 lôžok
-    paliatívne oddelenie 3 lôžka
-    RTG so skiagrafom a zubným röntgenom
-    FRO SVaLZové
-    geriatrická ambulancia
-    interná ambulancia
-    rehabilitačná ambulancia
-    LSPP pre dospelých
-    LSPP detská

V júni 2008 sa VšZP rozhodla nepodpísať zmluvu s Nemocnicou Stropkov, s.r.o. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nakoľko v tomto období bolo 100% vlastníkom nemocnice Mesto Stropkov, vstúpilo do jednania s Vranovskou nemocnicou, n.o. o prevzatí nemocnice.


Vranovská nemocnica, n.o. začlenila 01. 07. 2008 Stropkovskú nemocnicu do svojej organizačnej štruktúry v celom jej rozsahu a začala ju aj prevádzkovať ako svoje vysunuté pracovisko v Stropkove. Zodpovednosť za chod nemocnice mal Ing. Viliam Slaminka, ekonomický námestník Vranovskej nemocnice, n.o. Nemocnica sa predtým borila so stratou. Už v roku 2008 skončila nemocnica so ziskom. 01.07. 2009 pracovisko v Stropkove otvorilo ďalšie oddelenie a to Dom ošetrovateľskej starostlivosti v počte lôžok 15. V rokoch 2009 a 2010 bola lôžková časť v Stropkove vyhodnotené ako najlepšie hospodáriace stredisko v rámci lôžkových oddelení celej Vranovskej nemocnice, n.o. Preto aj nepochopiteľný bol krok VšZP, ktorá sa rozhodla od júla/2011 nepodpísať zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre doliečovacie a geriatrické oddelenie. Tieto boli delimitované do Svidníckej nemocnice. Naopak zo Svidníckej nemocnice bolo delimitované FRO oddelenie do Stropkova v počte lôžok 10.


Koncom roku 2010 a následne v roku 2011 boli pre nemocnicu v Stropkove schválené projekty financované s euro fondov a to na rekonštrukciu polikliniky vrátane prístrojovej techniky pre RGT a FRO a dostavbu rozostavanej časti nemocnice na sociálne zariadenie vrátane vybavenia. V septembri 2012 bolo otvorené  RTG oddelenia na jar 2013 SVaLZové FRO a Špecializované zariadenie v počte lôžok 80. V tomto období sa intenzívne rokovalo s Ministerstvom zdravotníctva a  VšZP o otvorení Oddelenia dlhodobo chorých. Po dlhých rokovaniach, pri ktorých bol intenzívne nápomocný primátor Stropkova MUDr. Peter Obrimčák, bola na svete dohoda o otvorenie ODCH v počte lôžok 30. K zazmluvneniu ZS sa pridali aj poisťovne Dôvera a Union.


Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej polikliniky, dostavaného Špecializovaného zariadenia a nového ODCH bolo 17.06.2013.


V súčasnosti sa na pracovisku v Stropkove nachádza:

-    oddelenie dlhodobo chorých  30 lôžok  
-    FRO lôžkové oddelenie  10 lôžok
-    dom ošetrovateľskej starostlivosti 15 lôžok
-    FRO SVaLZové
-    RGT
-    FRO ambulancia
-    interná ambulancia
-    geriatrická ambulancia
-    Špecializované zariadenie 80 lôžok